Blog

Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
14.03.2018

Intercyza – co to właściwie jest ?

Pojęcie intercyzy jest używane w mowie potocznej i oznacza małżeńską umowę majątkową. Jej celem jest wprowadzenie innego ustroju małżeńskiego niż ustawowy, którym jest wspólność majątkowa.

Kiedy można ją zawrzeć?

Intercyzę można zawrzeć zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w każdym momencie jego trwania.

Zawsze musi ona być sporządzona przez notariusza – w przeciwnym razie będzie nieważna. Taksa notarialna za sporządzenie tego dokumentu wynosi 400 zł plus VAT.

Czy tylko rozdzielność majątkowa ?

Pojęcie intercyzy często utożsamiane jest wyłącznie z umową wprowadzającą małżeńską rozdzielność majątkową. Jest to mylące, gdyż intercyzą można także:

  • rozszerzyć wspólność majątkową czyli objąć wspólnością małżeńską także te przedmioty majątkowe, które z mocy ustawy należałyby do majątku osobistego jednego z małżonków;
  • ograniczyć wspólność majątkową czyli przesunąć do majątków osobistych małżonków wybrane przedmioty majątkowe, które wchodziłyby do majątku wspólnego, gdyby małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej;
  • ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków, w której każde z małżonków samodzielnie zarządza swym majątkiem osobistym, ale w razie ustania rozdzielności ten z małżonków, którego dorobek (wzrost wartości majątku) jest mniejszy może żądać wyrównania przez zapłatę albo przeniesienie prawa (np. własności).

Co jest niedopuszczalne ?

Co ważne, nie można skutecznie zawrzeć intercyzy, która miałaby wprowadzić rozdzielność majątkową z datą wsteczną (taki skutek można osiągnąć jednak poprzez postępowanie sądowe) lub która miałaby ustanowić rozdzielność majątkową z wyłączeniem niektórych składników majątku.

Wstecz