Blog

Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
17.12.2023

Pieniądze na rachunku bankowym. Wspólne czy nie? O tym i nie tylko.
 

Czy podlegają podziałowi? 

Nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie.

O podziale takich środków decydować będzie, czy pochodzą ze źródeł zaliczanych do majątku wspólnego, a nie to, czy są na wspólnym rachunku. 

W związku z tym podziałowi podlegać będą środki, jakie wpłynęły na rachunek z tytułu:  

1.     wynagrodzenia za pracę, czy zlecenia,

2.     ze sprzedaży wspólnego mieszkania czy samochodu,

3.     z tytułu czynszu z wynajmowanego lokalu, nawet, gdy stanowi on majątek odrębny jednego z małżonków. 

Nie będą natomiast podlegać podziałowi pieniądze stanowiące :

1.     darowiznę na rzecz jednego z małżonków,

2.     nagrodę otrzymaną w talent show czy nagrodę pieniężną uzyskaną za medal olimpijski,

3.     środki ze sprzedaży mieszkania nabytego przed powstaniem wspólności.

Stan środków pieniężnych na rachunkach jest zmienny. Jaka chwila będzie decydująca dla podziału majątku? Będzie to data ustania wspólności.

Najczęściej będzie to data prawomocnego orzeczenia rozwodu. Inaczej będzie, jeśli z wcześniejszą datą zawarto umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową albo zapadło orzeczenie wprowadzające rozdzielność majątkową.  

Możliwość żądania informacji od banków o stanie rachunków.

Jeśli nie osiągnięcie porozumienia, wejdziecie na drogę sądową, to pamiętajcie, że stan środków na rachunku bankowym można ustalić. 

Pamiętajcie, że w sprawach o podział majątku małżonków tajemnica bankowa nie działa!!!

Jeśli podział majątku ma miejsce na drodze sądowej, to sąd może ustalić, jakie środki znajdowały się w bankach na datę ustania wspólności.

I co także ważne: bank ma obowiązek udzielenia sądowi na jego żądanie informacji, w takim zakresie, w jakim wskaże sąd.

Z doświadczenia wiem, że wiele osób nie bierze pod uwagę, że takie informacje sąd może uzyskać. Wystarczy złożyć odpowiednie wnioski dowodowe.   

Gdzie są pieniądze z lokat ?  

Jeśli w czasie małżeństwa mieliście wspólne oszczędności, lecz po rozstaniu nie masz już do nich dostępu, to pojawia się pytanie - gdzie są pieniądze z lokat?  Małżonek odpowiada, że ich nie ma, ponieważ zostały wydane. To rodzi następne pytanie - czy można podzielić środki, których nie ma, ponieważ zostały wydane? 

O jakie sytuacje chodzi? Oto przykładowa:

Na rok przed rozwodem małżeństwo miało oszczędności w kwocie 50 000 zł. Zostały ulokowane na lokacie terminowej prowadzonej na rzecz męża. W postępowaniu o podział majątku okazuje się, że na chwilę rozwodu ON nie miał w żadnym z banków jakichkolwiek środków. ONA nie wie, co się stało z lokatami.

Czy Sąd uwzględni kwotę lokaty w podziale majątku wspólnego?

Nie obejmuje się podziałem majątku środków pieniężnych, których nie ma w chwili ustania wspólności. Nie oznacza to jednak, że środki z lokat, które się rozpłynęły, będą poza zainteresowaniem sądu. Wręcz przeciwnie.

W sądowym podziale majątku uwzględnienie oszczędności, które istniały wcześniej, lecz nie było ich już na datę ustania wspólności, zależeć będzie od 2 warunków:

  • Sąd otrzyma dowód na to, że strony miały wspólne oszczędności (nawet ulokowane na rachunku prowadzonym na rzecz jednego z nich).
  • Małżonek, który dysponował oszczędnościami nie udowodni, że wydał oszczędności w sposób usprawiedliwiony.

Jedynie usprawiedliwione wydatkowanie środków z lokat zwalnia z konieczności rozliczenia z drugim małżonkiem.  

Usprawiedliwione oznacza wydane na potrzeby rodziny lub uzasadnione potrzeby własne.

Wydatkowanie pieniędzy na wspólny wyjazd wakacyjny z dziećmi, leczenie dzieci czy własne, edukację dzieci, a także koszty utrzymania wspólnego mieszkania będzie z reguły usprawiedliwione.      

Uwzględnienie środków z lokat, których już nie ma, może nastąpić tylko w rozliczeniu rachunkowym. Następuje to w ten sposób, że sąd uznaje, że drugiemu małżonkowi należy się połowa środków z oszczędności, które wydano na cele nieusprawiedliwione przed ustaniem wspólności.

 

Wstecz