Blog

Umowy i spory dotyczące umów
03.05.2018

Prokura dla wszystkich przedsiębiorców – większe bezpieczeństwo i ułatwienie przy zawieraniu umów.

Konstytucja biznesu, o której wejściu w życie było głośno w ostatnich dniach, wprowadziła istotną zmianę dotyczącą możliwości reprezentowania przedsiębiorcy -  

prokurę dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej ( CEIDG ).

Prokura to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, którego zakres jest bardzo szeroki, bo upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem tylko niektórych czynności. Prokura nie upoważnia tylko do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości.

Do tej pory prokura była dostępna tylko dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółek. Prokurę najczęściej udzielały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, ale taką możliwość miały również spółki jawne, spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne. Obecnie możliwość udzielenia prokury uzyskali także przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, czyli tzw. osoby fizyczne prowadzące działalność w oparciu o wpis do CEIDG oraz wspólnicy spółek cywilnych.

To bardzo istotne ułatwienie. Dlaczego ?

Przede wszystkim z tego powodu, że niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa, którego zakres jest jasny (czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa za wyjątkiem kilku wskazanych w Kodeksie cywilnym). W dodatku w sposób, który umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie, czy umocowanie jest aktualne. Udzielenie prokury i jej odwołanie, a także inne przypadki jej wygaśnięcia podlegają bowiem wpisowi odpowiednio do CEIDG albo KRS, a oba rejestry są dla każdego dostępne w internecie. Dzięki temu, kontrahenci przedsiębiorcy mają prostą i nie wymagającą wiedzy prawniczej możliwość sprawdzenia, czy osoba, która twierdzi, że jest prokurentem, może rzeczywiście zawierać umowę w imieniu przedsiębiorcy. Do takiej weryfikacji wystarczy tylko dostęp do sieci.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z prokury, to jego kontrahenci nie będą mieli kłopotu z odpowiedzią na pytanie, czy aby na pewno ta osoba może w jego imieniu zawrzeć umowę. Wystarczy, że zajrzą do CEIDG albo KRS. Dzięki temu wyeliminują ryzyko zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną do reprezentacji, a w konsekwencji unikną uznania umowy za bezskuteczną.

Można powiedzieć, że pomiędzy przedsiębiorcami nastała równość w dostępie do prokury !

Wstecz